Polscy władcy

Należy przyznać, że Polska posiadała bardzo dużo władców i to z różnych dynastii. Można tutaj również wprowadzić swoisty podział na okres Polski, kiedy to panowały dynastie dziedziczne, a także okres tronu elekcyjnego, z wyborów. Najczęściej listy władców Polski, które są tworzone, obejmują sobą zarówno królów Polski, jak książąt. Pierwszą dynastią i jednocześnie jedną z ważniejszych w dziejach Polski, byli Piastowie. Ich rządy istniały od powstania państwa polskiego, a więc od początków dziesiątego wieku aż do drugiej połowy wieku czternastego (ok. 1370 roku). Później w historii Polski pojawiały się też takie dynastie, jak między innymi Andegawenów, Przemyślidów, Jagiellonów. Ostatnim z Jagiellonów, który zasiadał na tronie polskim był Zygmunt II August. Po nim nastąpił już okres tronu elekcyjnego. Pierwszym królem tak wybranym był Henryk Walezy, a ostatnim Stanisław August Poniatowski. Historia Polski jest niezwykle burzliwa, również pod kątem wyboru i zasiadania na tronie, a także samych rządów poszczególnych królów.

Bolesław Chrobry – Czasami określa się go również Wielkim. Urodził się w Poznaniu. Żył w latach 967 do 1025r. Był księciem Polski, który jako pierwszy został koronowany na króla Polski w 1025 roku. W tym też samym roku zmarł. Pochodził z dynastii Piastów. Był też przez rok, 1003-1004, księciem Czech jako Bolesław IV. Był on synem Mieszka I i Dobrawy. Rządy objął w 992 roku, jednocześnie wypędzając z kraju macochę Odę i jej synów. Popierał akcje misyjne. Doprowadził do powstania metropolii gnieźnieńskiej oraz trzech biskupstw. Prowadził długotrwałe wojny, które kończyły się albo jego zwycięstwem, albo zawarciem pokoju.

Jan Sobieski – Dokładnie Jan III Sobieski herbu Janina. Urodził się w Olesku, a zmarł w Wilanowie. Żył w latach 1629 do 1696. Był królem Polski i wielkim księciem litewskim od 1674 roku, hetmanem wielkim koronnym, hetmanem polnym koronnym, marszałkiem wielkim koronnym, chorążym wielkim koronnym. Przez Turków określany był mianem Lwa Lechistanu. Z kolei przez chrześcijan nazywany był Obrońcą Wiary. Za jego czasów miejsce miało powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki, wojna polsko-rosyjska, wojna polsko-turecka (obrona Wiednia). Prowadził politykę profrancuską.

Władysław Jagiełło – Urodził się prawdopodobnie około 1362 roku, a zmarł w 1434 roku. Był wielkim księciem litewskim w latach 1377-1381 oraz 1382-1401, a także królem Polski i najwyższym księciem litewskim w latach 1386-1434. Był synem Olgierda i drugiej żony Julianny. Był założycielem dynastii Jagiellonów w Polsce. Imię Władysław uzyskał na chrzcie, a wcześniej posługiwał się pierwszym swoim imieniem – Jagiełło. Pełny tytuł, który posiadał brzmiał następująco: Władysław z Bożej Łaski król Polski, pan i dziedzic ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, Pomorza i Rusi Czerwonej, najwyższy książę Litwy. Prowadził walki z Krzyżakami, podpisał sojusz z Tatarami.

Zygmunt Stary – Urodził się w Kozienicach, a zmarł w Krakowie. Żył w latach 1467 do 1548. Królem Polski i wielkim księciem litewskim był od 1506 roku. Był też przedostatnim z dynastii Jagiellonów, który zasiadał na tronie polskim. Był on przedostatnim synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, jednocześnie ojcem Zygmunta II Augusta. Miał dwie żony: Barbarę Zaployą oraz Bonę z rodu Sforzów. Przed koronacją na króla zarządzał w imieniu swojego brata, Władysława Jagiellończyka, króla węgierskiego i czeskiego, księstwem głogowskim, a także Księstwem Opawskim. Dzięki niemu skarb państwa został trochę oddłużony. Oddzielił rachunkowość podatków publicznych od typowego skarbu królewskiego. Jednocześnie wzmocnił mennicę krakowską, uporządkował przepisy z dochodów z eksploatacji żup solnych i kopalni, wydał statut dla Ormian, zasady procesowe, chciał ujednolicić prawo dla całego kraju, uporządkował gospodarkę celną, dbał o rozwój miast królewskich i wiele innych.

Zygmunt August – Zygmunt II August był synem Zygmunta I Starego. Urodził się w Krakowie w 1520 roku i zmarł w 1572 roku w Knyszynie. Od 1529 roku był wielkim księciem litewskim, a królem Polski od 1548 roku. W końcu od 1569 roku został władcą Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Opierał swoje rządy, podobnie jak ojca, na współdziałaniu z Senatem. Miał dwie żony: Elżbietę Austriaczkę oraz Barbarę Radziwiłłównę, z czego drugie uznane było za mezalians, godzący prawdziwie w powagę korony polskiej. W końcu Barbara została koronowana na królową Polski, ale już rok później zmarła. Zygmunt August przeprowadził demonstrację zbrojną do opowiedzenia się po stronie polsko-litewskiej. Niestety nie udało mu się zrealizować wszystkich zamierzonych reform.

Bolesław Krzywousty – Żył w latach 1086 do 1138 roku. Pochodził z dynastii Piastów. Był synem Władysława I Hermana i Judyty czeskiej. Jego dziećmi byli: Władysław II Wygnaniec, Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko III Stary, Henryk Sandomierski i Kazimierz II Sprawiedliwy. Był on swoistym obrońcą średniowiecznej Polski. Świetnie obronił Głogowa. Przywrócił ponadto polskie panowanie na ziemiach Pomorza Gdańskiego i ziemi lubuskiej. Utrzymał niezależność polskiego kościoła. Niestety jego testament przyczynił się do rozbicia dzielnicowego w Polsce.