Hodowla

Za hodowlę uznać będziemy mogli zespół procesów oraz zabiegów w warunkach, które są sztucznie wytwarzanymi i dotyczyć będą hodowli zwierząt. Ma to na celu przede wszystkim otrzymywanie organizmów żywych w warunkach, które tworzone są przez człowieka. Zwierzęta takowe wykorzystywane mogą być na różny sposób, jako produkty spożywcze, środki transportu, czy też pomocne w pracach rolnych i tym podobnych. Jednym z bardziej charakterystycznych elementów, czy też rodzajów hodowli będzie tak zwana hodowla uszlachetniająca, czyli tak, w której głównym celem będzie otrzymanie o wiele bardziej wartościowych ras i odmian, właśnie dla celów hodowlanych. Zwierzęta hodowlane będą stanowiły bardzo specyficzną grupę i będzie to głównie trzoda chlewna, bydło, drób i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Każda z nich w inny sposób będą przyczyniały się dla człowieka. Początek hodowli zwierząt to czasy ludów starożytnych, które z koczowniczego trybu życia zaczęły przekształcać się w tryb osadniczy. Jednoczesny rozwój rolnictwa i hodowli był koniecznością utrzymania się na jednym terenie przez dłuższy okres czasu.

Na mocy ustawy związanej z organizacją hodowli i rozrodem zwierząt w gospodarstwach, hodowla sama w sobie będzie zespołem zabiegów, które zmierzają do poprawienia dziedzinach założeń, czyli genotypów zwierząt gospodarskich. W zakresie ich wychodzić będzie ocena wartości zarówno użytkowej jak i jednocześnie hodowlanej. W warunkach prawidłowego chowu prowadzony jest dodatkowo dobór i selekcja osobników do kojarzenia. Metody hodowli są różne, dwie najbardziej popularne z nich o kojarzenie w pokrewieństwie, inaczej zwany będzie także hodowlaną wsobną, czy też krewniaczym kojarzeniem. W tym przypadku będzie chodziło o kojarzenie zwierząt, które są ze sobą spokrewnione. Drugi z rodzajów to krzyżowanie, czyli hodowla bez pokrewieństwa.

Do zwierząt gospodarskich zaliczyć będziemy mogli wszystkie te, które chowane są w gospodarstwach rolnych w celu uzyskiwania produkcji towarowych lub siły pociągowej. Bardzo często wykorzystuje się je również jako jeden z głównych materiałów produkcyjnych. Przykładami takowych zwierząt gospodarskich między innymi może być bydło, konie, osły, muły i wiele, wiele innych tym podobnych, gdzie wszystkie z nich będą pełniły swoje z góry ustalone role i wykorzystywane będą na szeroką gamę różnorakich sposobów.

Zwierzęta hodowlane – Będą to po prostu udomowione zwierzęta, czy też cały czas dzikie, które chowane są przy odpowiednich warunkach, na terenie gospodarstw rolnych, w ogrodach zoologicznych, czy też w specjalistycznych fermach. Będą one służyć przede wszystkim jako jedno ze źródeł żywności, między innymi mięso, jajka, tłuszcze i tym podobne, ale także będzie można z nich otrzymywać inne materiały, skórę, futro, pierze i tak dalej. Często zwierzęta hodowlane wykorzystywane są także w formie siły pociągowej, do jeżdżenia wierzchem, a oprócz tego wyróżnia się także inne z funkcji użytkowych. Osobniki, które posiadają szczególne walory zarówno ze względu na hodowlę i ich użytek hodowane będą jako materiał reprodukcyjny, takie zwane będą zwierzętami zarodowymi. Zwierzęta hodowlane dzielimy na gospodarskie, ptaki, domowe oraz inne. W innych znaleźć będziemy mogli między innymi renifery, wielbłądy, lamy i tym podobne, które dla nas będą raczej egzotycznymi. Zwierzęta domowe to natomiast wszyscy nasi mali ulubieńcy. Dodatkowo wyróżnić będziemy mogli grupę zwierząt hodowlanych tak zwanych czystorasowych. Będą to wszystkie te, które co najmniej od dwóch pokoleń przodków przypisanych do danej rasy spełniać będą wymagania takowego przypisu. Zwierzęta czystorasowe będą z pewnością o wiele cenniejszymi z powodu ich większych możliwości oraz z pewnością o wiele większego prestiżu, który ich posiadanie będzie dawać właścicielowi. Szczególną uwagę do rasowości i rodowodu będzie przywiązywało się w przypadku koni, psów i tym podobnych.

Bydło inaczej zwane będzie także rogacizną, są to dwie ogólne nazwy określające zwierzęta hodowlane należące do specyficznej rodziny. Hodowla ich odbywała będzie się przede wszystkim w celu uzyskania z nich żywności, czy też innych surowców. Wiele z nich wykorzystywanych jest także jako siła pociągowa. Bydło będzie udomowioną formą wielu dzikich gatunków ssaków takich jak bawół, żubr, czy też tur i wiele, wiele innych. Europejskie gatunki bydła pochodzić będą przede wszystkim od wymarłych już obecnie turów, a udomowienie ich miało miejsce na terenach azjatyckich już około siedmiu tysięcy lat temu. Dorosłe samce bydła nazywane będą bykami, samice krowami, natomiast młode bydlęta cielakami, czy też jałówkami w zależności od płci. Bydło zalicza się do grupy tak zwanych przeżuwaczy, co za tym idzie posiadać będzie bardzo charakterystyczną budowę dla tego właśnie podrzędu. W ujęciu węższym bydło odnosić będzie się do bydła domowego pochodzącego od tura oraz jego podgatunku, nieraz traktowanego także jako jedne z osobnych. Liczba bydła na świecie obecnie szacowana jest na około półtora miliarda sztuk, gdzie do głównych producentów należeć będą Indie, gdzie hodowana jest prawie jedna trzecia światowego bydła. Nie przeszkadza to jednak hindusom w jednoczesnym czczeniu tych zwierząt, dobrze wiemy przecież o ich świętych krowach, które posiadają w tym właśnie kraju bardzo wysoki status.

Krowa, czyli inaczej samica bydła domowego, jest jednym z podstawowych źródeł mleka oraz jednego z lepszych mięs jakim jest wołowina. W przypadku niektórych krajów, szczególnie jeśli chodzi o Indie, krowy posiadać będą wymiar sakralny, uważa się je tam za święte. Określenie krowa odnosić będzie się także do samic wielu innych dużych ssaków, między innymi samic wielorybów, co jest z pewnością ciekawostką. Krowy są nieodzownym elementem wiejskiego krajobrazu, gdzie kiedyś stanowiły podstawę utrzymania każdej rodziny wiejskiej. Posiadając krowę miało się także mleko, można było sprzedawać śmietanę, produkować masło, a samą krowę zabić na mięso, czy też sprzedać w celu uzyskania pieniędzy.

Termin świętej krowy używany będzie między innymi do określenia bardzo specyficznego statusu tego zwierzęcia w tej części Indii, która będzie hinduistycznego wyznania. Zgodnie z świętymi pismami, krowy powinno traktować się jako jedne z siedmiu matek człowieka, gdyż są one dawczyniami mleka, które jest niezbędnym dla przeżycia nowonarodzonej istoty ludzkiej. Wbrew przekonaniom, które panują na zachodzie, hinduiści nie będą czcili krów, lecz starają się zapewnić im ochronę, co przejawia się między innymi w łagodnym traktowaniu, w tym w powstrzymywaniu się od spożywania mięsnych pokarmów. Określenie to posiadać będzie także całkowicie inny wymiar, a mianowicie będzie oznaczało między innymi w mowie potocznej osoby, które zachowują się tak jakby posiadały właśnie specjalny status społeczny, nie są chętnymi do pomocy, wyręczają się innymi. Określenie świętej krowy w tym ujęciu, jako związku frazeologicznego, będzie nacechowane negatywnie. W innym ujęciu pojęciem tym określać możemy także osoby, które niepodległe są krytyce niezależnie od tego jakie podejmują działania, czy też jakich nie podjęły.