Pismo

Za pismo uznać będziemy mogli system znaków, które są umownymi. Przy ich pomocy utrwala się przede wszystkim mówioną wersję języka. Jeśli chodzi o zapis, to będzie istniało wiele sposobów by przy jego pomocy przekazać mowę. Generalny podział wyróżniać będzie zapis znaczeń, czy też poszczególnych dźwięków. Większość z systemów piśmienniczych obecnie wykorzystywać będzie oba rodzaje tego zapisu, można więc definiować je jako fonetyczno-znaczeniowe. Badania medyczne będą pokazywały, że podczas czytania pism znaczeniowych aktywność obszaru naszego mózgu rozkładana jest całkowicie inaczej niż ma to miejsce w przypadku pism fonetycznych. Pismo fonetyczne zajmować będzie głównie obszary półkuli lewej oraz jej zasoby, natomiast prawa półkula odpowiedzialna będzie za pismo znaczeniowe. W przypadku zaburzeń opierających się o problemy z odwzorowywaniem znaków w poprawny sposób będziemy mówili o tak zwanej dysgrafii. Pismo jest przez historyków uważane za jeden z bardziej charakterystycznych elementów wyróżniających rozwinięte cywilizacje w czasach starożytnych i świadczący o wyższym poziomie tychże właśnie społeczeństw, jeśli chodzi o ewolucję cywilizacyjną.

W przypadku większości współcześnie znanych nam języków używać będziemy tak zwanego systemu mieszanego. W tym przypadku słowa zapisuje się fonetycznie przy wykorzystaniu systemu znaków jakim jest alfabet, nazwy własne także zapisywane są tą metodą. System znaczeniowy znajduje zastosowanie między innymi w przypadku liczb, substancji chemicznych i tym podobnych. W większości z języków, które znamy w zapisie normalnych słów obok elementów fonetycznych istnieć będą także te czysto znaczeniowe, które zwane są alomorfami. To właśnie one zapisywane są w ten sposób pomimo odmiennych ich brzmień.

W przypadku pisma i jego ewolucji rozwinęło się wiele rodzajów i form. Jedną z pierwszych było pismo piktograficzne, obrazkowe, które z resztą cały czas znajduje zastosowanie. W jego przypadku przedmioty i czynności zapisuje się przy wykorzystaniu systemu obrazków, tak zwanych piktogramów, które mogą być z sobą specyficznie łączone tworząc nowe znaczenia. Kolejny z rodzajów pisma zwany będzie ideograficznym, gdzie system ideowy i pojęciowy wyrażany jest przy wykorzystaniu ideogramów, które przedstawiać będą pojęcia abstrakcyjne. Jest to jeden z kolejnych etapów ewolucji pisma w stosunku do jego wersji obrazkowej. Ideogramy obecnie stanowić będą między innymi mały odsetek chińskich znaków. Kolejny z rodzajów pisma to pismo fonetyczne, gdzie stosuje się symbole przedstawiające dźwięki. Najpopularniejszą formą w tym przypadku będzie pismo głoskowe, gdzie symbole przypisywane będą do spółgłosek i samogłosek, najpopularniejszej alfabety w tym przypadku to łaciński, grecki, cyrylica i tak dalej. Oprócz tego w grupie pism fonetycznych znajdziemy pisma spółgłoskowe, alfabetyczno-sylabiczne oraz tak zwane sylabariusz. Kolejne z dwóch rodzajów pisma to pismo złożone, inaczej zwane mieszanym oraz węzełkowe.

Pismo fonetyczne jest specjalnym systemem zapisu, który składać będzie się ze znaków oddających jedynie jeden z dźwięków ludzkiej mowy. Do rodzajów tego pisma zaliczymy między innymi alfabet, który dla nas będzie najbardziej popularnym. W przypadku zachodu pismo fonetyczne wynaleziono zostało ponad pięć tysięcy lat temu na terenie Fenicji oraz Syrii. Zapisywane wówczas były tylko i wyłącznie spółgłoski, nie mieliśmy więc wtedy do czynienia z alfabetem, ale pierwotną formę abdżadu. W wiekach późniejszych jednak miejsce miało uzupełnienie tego systemy przez greków o zapis samogłosek co pozwoliło na stworzenie alfabetu. Z jego greckiej wersji rozwinął się alfabet łaciński, który stosowany jest przez przytłaczającą większość krajów, z pewnymi modyfikacjami, między innymi w polskim alfabecie znaleźć będziemy mogli znaki dodatkowe. Z pojęciem pisma fonetycznego łączy się bezpośrednio także transkrypcja fonetyczna. Jest to system pisowni, które opiera się na zasady ścisłego dopasowania głosek i liter, gdzie jednej głosce odpowiadać będzie zawsze jeden znak, a jednemu znakowi jedna głoska. W rozumieniu bardziej zawężonym jest to charakterystyczny sposób zapisy danego języka przy wykorzystaniu ustalonych wzorców, które będą zrozumiałymi także dla osób, które nie znają obowiązujących w piśmie zasad ortograficznych tego właśnie języka. Mówimy w tym przypadku o zapisie fonetycznym, przy wykorzystaniu znaków, które posiadają charakter jak najbardziej międzynarodowy.

Wszystkim nam pismo głoskowe będzie dokładniej znane jako alfabet, gdzie sama nazwa pochodzi od pierwszych dwóch liter greckiego alfabetu, czyli alfa oraz beta. Obecnie system ten jest najpopularniejszym jeśli chodzi o zapisywanie ludzkiej mowy. Termin stosowany jest w trzech głównych i powiązanych ze sobą znaczeniach, które czasami są z sobą mylonymi. Będzie to powodowało liczne nieporozumienia jeśli chodzi o historię i teorię piśmiennictwa. Wiele krajów stosujących obecnie alfabet łaciński posiadać będzie swoje własne jego modyfikacje, z charakterystycznymi dla siebie znakami, będzie tak w języku niemieckim, polskim, szwedzkim i w wielu, wielu innych tym właśnie podobnych.

W bardzo wielu przypadkach o alfabecie mówić będzie się, że posiada pięć różnych znaczeń. Według jednego z najobszerniejszych z nich alfabet jest inaczej określany mianem pisma alfabetycznego. Definicja podaje, że jest to fonetyczny zapis pisma, w przypadku którego każdy ze znaków odpowiada jednemu ze dźwięków, czyli jednej głosce, może to być samo, czy też spółgłoska. W takowym rozumieniu alfabety są różnymi, gdy ich zasadnicze zestawy liter różnić będą się krojem pomiędzy sobą, wyróżnimy tutaj alfabet grecki, łaciński, cyrylice i tak dalej. Alfabet polski jednak jest już tylko wariantem łacińskiej wersji tego systemu zapisu. Kolejne znaczenie będzie podawało, że alfabet jest narodowym system znaków, inne natomiast że porządkiem alfabetycznym, znaczenie czwarte natomiast definiuje alfabet jako system oparty na transkrypcji mowy. Ostatnia z definicji będzie poruszała sprawę pseudoalfabetów, czyli charakterystycznych systemów kodów, które jednak nie są uznawane za system pisma. Bardzo często terminem alfabetu będziemy określać sposoby przekazywania słów i komunikatów na odległości, które jednak nie są systemami piśmienniczymi, jest to między innymi system Morse, semaforowy, czy też flagowy i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.

Bardzo często określany jest także mianem alfabetu rzymskiego, czy też zdrobniale łacinki. Ten system znaków będzie jednym z bardziej popularnych obecnie i stosowany jest w większości języków europejskich, ale także w Ameryce północnej, południowej, większej części Afryki, czy też Australii. Wywodzi się on bezpośrednio z alfabetu etruskiego oraz greckiego, początkowo składał się z dwudziestu jeden znaków. Obecnie istnieje wiele jego narodowych modyfikacji, między innymi polska, czy też niemiecka, gdzie dodawane są nowe znaki. W przypadku języka polskiego będą to wszystkie kreskowane zmiękczenia innych głosek, cz też samogłoski z ogonkiem i tak dalej, w Niemczech natomiast umlauty.