Antysemityzm

Antysemityzm określić możemy inaczej jako społeczne uprzedzenie oraz jednocześnie dyskryminację Żydów oraz wszystkich osób pochodzenia żydowskiego, które traktowane będą jako odrębna grupa religijna, etniczna, ale także i rasowa. Ekstremalny antysemityzm głoszony był w czasach ideologii niemieckiego nazizmu i doprowadził do próby wyniszczenia całego narodu na terenach starego kontynentu. Wbrew nazwie, która mogłaby wskazywać uprzedzenie do wszystkich osób, które posiadają pochodzenie semickie, antysemityzm będzie odnosił się jedynie do Żydów. Nazwa ta po raz pierwszy użyta została w drugiej połowie wieku dziewiętnastego, ruchy i działania antysemickie występowały jednak już o wiele wcześniej, nawet w czasach przedchrześcijańskich. Obecnie pojęcie antysemity uważane jest za obraźliwe i posiada bardzo negatywny wydźwięk, osoby, które posiadają antysemickie poglądy bardzo często są w dzisiejszych czasach szykanowane oraz bardzo ostro krytykowane. Jest to spowodowane między innymi doświadczeniami holocaustu oraz piętnie, który na ludziach pozostawił hitleryzm.

O historii antysemityzmu mówić można byłoby już od czasów przedchrześcijańskich, jednak jako, że istnieje bardzo mała ilość źródeł na ten temat zagadnienie to będzie budziło cały czas liczne spory. Uznać możemy jednak, że antysemickie poglądy zapoczątkowane zostały w Egipcie. W czasie wczesnego chrześcijaństwa miejsce miała natomiast dwustronna wrogość faryzeuszy wobec chrześcijan i wzajemne zwalczanie się, z czasem jednak obie wspólnoty zaczęły żyć bezkonfliktowo. W wieku jedenastym zaczynają pojawiać się jednak pierwsze informacje o tworzeniu pierwszych żydowskich osiedli oraz wypędzeń ludności żydowskiej. Nasilenie prześladowań wiązało się przede wszystkim z wyprawami krzyżowymi. Był to masowy ruch religijny wykluczający współpracę pomiędzy chrześcijaństwem i wszystkimi innymi grupami religijnymi. Także w wieku dwunastym pojawiać zaczęły się oskarżenia o rytualne spożywanie krwi dzieci chrześcijańskich przez Żydów. Żydzi przez chrześcijan średniowieczu oskarżani byli przede wszystkim o zbrodnie świętokradztwa oraz przede wszystkim te związane z religią, z ich powodu także palono licznie całe wioski żydowskie. Najczęściej spotykane były przypadki oskarżeń o profanację hostii oraz mordy rytualne. Nawet w okresie zmian kontrreformacyjnych położenie Żydów nie uległo znacznej poprawie. Marin Luter na samym początku liczył na ich nawrócenie, ale niespełnienie tego właśnie marzenia sprawiło, że podtrzymywał przez cały czas wszystkie wcześniejsze oskarżenia wobec żydowskiej społeczności i żądał aby zamykać synagogi ich szkoły oraz zakazać prowadzenia nabożeństw.

Hasła charakterze antykomunistycznym pojawiały się nie tylko w ideologii Hitlera, także już w publikacjach marksistowskich (chociaż sam był on z pochodzenia Żydem) społeczność żydowska postrzegana była jako klasa wyzyskująca. Później wątki antysemickie pojawiają się wielokrotnie w polityce państw nawiązujących do ideologii komunistycznych, przede wszystkim w ZSRR, gdzie bardzo często traktowane je jako narzędzie personalnych rozgrywek. Pierwsze akcenty antysemityzmu na terenie Rosji radzieckiej zaczęły pojawiać się w momencie kiedy narastał konflikt między Trockim oraz Stalinem, podczas którego podkreślano fakt, że ten pierwszy jest żydowskiego pochodzenia. W pewnym momencie propaganda stalinowska operowała bardzo bezpośrednimi skojarzeniami twierdząc, że każdy Żyd to trockista, a każdy trockista to Żyd. Później pochodzenie żydowskie na terenie ZSRR wielokrotnie wykorzystywane były przy budowie spiskowych teorii, między innymi wraz z wyliczaniem żydowskich nazwisk. W czasie wojny jednak o dziwo antysemickie działania wstrzymano, Stalin stworzył nawet żydowski komitet antyfaszystowski, który zajmować miał się propagowaniem pozytywnego obrazu ZSRR na zachodzie, zwłaszcza na terenach USA. Jednak już w kilka lat po zakończeniu wojny członkowie tejże organizacji zostali zabici, a w prasie i w mediach na nowo rozpoczęło się piętnowanie społeczności żydowskiej. Antysemickie akcenty nie są tutaj tak bardzo widoczne, jednak miały miejsce w całej historii Rosji radzieckiej.

Obojętnie jaki obraz nie osiągałby antysemityzm w latach wcześniejszych, w okresie przed drugą wojną światową oraz w jej trakcie osiąga całkowite apogeum, szczególnie na terenach rzeszy, gdzie stanowił wręcz podwaliny oficjalnej ideologii całego państwa. wprowadzane były tam stopniowo ustawy, które ograniczać miały udział Żydów z Niemiec w życiu społecznym, politycznym oraz gospodarczym. Po 1939 rozpoczęto działania, który miały na celu wymordowanie wszystkich Żydów w Niemczech i na terytoriach europy, które kontrolowane były przez III Rzeszę. Na przełomie kolejnych lat, w czasie konferencji niemieckich zapadła decyzja o całkowitym rozwiązaniu żydowskich kwestii i przeprowadzania masowego mordu na około sześciu milionach europejskich Żydów.

Po ujawnieniu zbrodni hitlerowców na Żydach modny w wielu kręgach antysemityzm przestał być akceptowany społecznie w zachodnich krajach. Niemniej treści antysemickie bywało rozprzestrzenianie pod płaszczykiem antysyjonizmu, który tak naprawdę niczym się nie różni. Krytykowanie Izraela jako żydowskiego państwa nie jest może tożsame bezpośrednio z antysemityzmem, w najnowszej historii jednak wielokrotnie zdarzało się do wykorzystywania jej w celu obrazy oraz urągania Żydom na całym świecie. Głównym z źródeł antysemityzmu po wojnie było właśnie powstanie państwa Izrael na terenach ziem palestyńskich. Antysemityzm wtedy otwarcie popierany był przez większość arabskich i muzułmańskich ośrodków oraz państw. Szereg organizacji radykalnie lewicowych oprócz tego ciągle oskarżany był o głoszenie haseł o podłożu antysemickim.

Polski fala antysemityzmu nie ominęła, podobnie jak w większości krajów europejskich antysemityzm stawał się w naszym kraju częścią z kształtującego się nacjonalizmu pod koniec wieku dziewiętnastego. Towarzyszyły temu pierwsze pogromy Żydów, między innymi pogrom warszawski. W zaborze rosyjskim zorganizowane były pierwsze wystąpienia przeciw ludności żydowskiej, które inspirowali sami politycy. W czasie wojny natomiast antysemityzm w Polsce zakrojony był na o wiele wierszą skalę, przede wszystkim z powodu okupanta jakim był Niemiec.

W dzisiejszych czasach antysemityzm jest sprawą bardzo drażliwą, Żydzi bowiem otrzymali specjalny status nietykalności, każda krytyka wypowiedziana wobec nich traktowana jest od razu jako wyraz antysemityzmu. Szereg organizacji humanitarnych oraz praw człowieka broni Żydów z ogromną przesadą, wytykając innym ludziom, każdy nawet najmniejszy gest nieprzychylności w stronę tejże społeczności. Na świecie jednak mimo wszystko istnieją cały czas organizacje antysemickie, nie działają one jednak już tak otwarcie jak miało to miejsce wcześniej, jednak cały czas prowadzą działalność przede wszystkim propagandową. Największe przejawy antysemityzmu zaobserwować możemy w Palestynie oraz Izraelu z powodu ciągnącego się na tamtejszych terenach konfliktu.